Att välja handledare

Handledaren är, åtminstone inledningsvis, den viktigaste personen för en nyanställd. Handledaren är den person som den nyanställde lär känna först. Handledaren har en viktig roll vid introduktionen på arbetsplatsen och är den som har det största ansvaret för att lära upp inom yrkesrollen.

En person som ska vara handledare måste först och främst vilja vara handledare och vara förtrogen med arbetet. Handledaren bör vara någon som finns tillgänglig på arbetsplatsen och kan avsätta tid för att handleda och följa den nyanställdes utveckling.

Personer lär sig på olika sätt och olika snabbt. Det är därför en fördel om handledaren är tålmodig och pedagogisk och förmår anpassa lärandet efter individens förkunskaper och behov. Om handledaren fungerar bra i arbetslaget underlättas oftast introduktionen och integrationen av den nyanställde.

En handledare ska känna sig bekväm i att:

 • vara en förebild
 • ställa tydliga krav och ha rimliga förväntningar
 • lyssna på den nyanställde
 • anpassa lärandet efter individens förkunskaper och behov
 • ge beröm
 • ge efterfrågad och konstruktiv kritik.

Ofta spelar personkemi in. Någon som fungerar utmärkt som handledare för en nyanställd kanske inte passar som handledare för en helt annan nyanställd. Utgå från personen som ska anställas när du matchar handledare med en nyanställd.
Är den nyanställde utåtriktad eller blyg? Vilka förkunskaper har personen?
Är personen drivande eller följande?

Ett lyckat lärande innebär att den nyanställde:

 • känner sig behövd och respekterad trots sin oerfarenhet
 • känner sig trygg på arbetsplatsen
 • vågar fråga och be om hjälp
 • vågar ifrågasätta och komma med egna idéer
 • utvecklas både yrkesmässigt och personligt.