Vad är YA-anställning?

Långt namn – enkel idé. Med en Yrkesintroduktionsanställning lär man sig jobbet på jobbet. Anställningsformen ger dig som arbetsgivare en möjlighet att säkra arbetsplatsens kompetensbehov, samtidigt som du får ekonomiskt stöd. Stödet kan ges till dig som anställer ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa.

I YA-anställningar kombineras arbete med lärande på arbetsplatsen. Anställningsformen kräver branschspecifika avtal, en utsedd handledare och en individuell plan för handledningen och lärandet. Anställningstiden är på minst sex månader och det ekonomiska stödet ges i maximalt 12 månader.

YA-anställningar förenar arbete och lärande

En yrkesintroduktionsanställning ska innehålla en lärandedel (utbildning eller handledning) på minst 15 procent av arbetstiden. Lärandet anpassas efter individens förkunskaper och arbetsgivarens behov av kompetens. Det vanligaste är ett upplägg som innebär en heltidsanställning med 75 procent arbete och 25 procent lärande. Den YA-anställde får lön för delen som innebär arbete, vilket i detta exempel innebär som lägst 75 procent av heltidslön enligt kollektivavtal.

Som arbetsgivare ska du utse en handledare till den YA-anställde. Handledaren bör finnas i den ordinarie verksamheten. Handledaren har en viktig roll och det ska finnas tid och möjlighet för handledaren att följa och stötta den anställde.

Utbildning utanför arbetsplatsen

Om lärandedelen överstiger 15 procent av arbetstiden kan en del av lärandet läggas ut på en extern aktör. Arbetsgivare kan också köpa uppdragsutbildning som en del av lärandet. Det kan vara kurser inom kommunal vuxenutbildning eller utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Läs mer om Komvux och sfi på Skolverkets webbplats.

Vem kan anställa och vem kan anställas?

Det måste finnas ett centralt avtal om yrkesintroduktion i din bransch för att du ska kunna YA-anställa. En lista över tecknade yrkesintroduktionsavtal hittar du här. I listan ser du också om avtalet för din bransch innehåller speciella regler, som till exempel krav på vissa förkunskaper. Om du som arbetsgivare inte är medlem i en arbetsgivarorganisation kan det finnas möjlighet att teckna ett hängavtal med den fackliga organisation som dina anställda tillhör, så att du också kan få möjlighet att YA-anställa.

Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren kan ges vid anställning av:

  • Ungdomar 15–24 år utan relevant yrkeskunskap eller som är arbetslösa.
  • Nyanlända personer över 25 år.
  • Långtidsarbetslösa personer över 25 år.

YA-anställningarna kan bli en naturlig fortsättning från en gymnasial utbildning. Anställningarna kan i vissa fall också ge ungdomar från studieförberedande program eller ungdomar utan gymnasieexamen en jobbchans. För nyanlända kan YA-anställningar bli en naturlig fortsättning från en arbetsmarknadsintroduktion.

Att hitta rätt person

Den lokala arbetsförmedlingen kan hjälpa till med matchning och rekrytering. De kan även arrangera rekryteringsträffar, då du som arbetsgivare kan träffa flera arbetssökande. Du kan välja om du vill delta tillsammans med andra arbetsgivare eller om du vill ha en egen rekryteringsträff.

Alla ungdomar söker inte jobb via Arbetsförmedlingen och det är inte ett krav att ungdomen är arbetslös. Om du till exempel tar emot en gymnasieungdom på apl (arbetsplatsförlagt lärande) märker du om eleven är intresserad och har fallenhet för yrket. Efter avslutad skolgång kan du anställa på yrkesintroduktionsavtalet. Under den perioden får ungdomen nya kunskaper och färdigheten tränas upp. Dessutom kommer hen in i yrkesrollen. Därefter har du ett bra underlag för att erbjuda personen en tillsvidareanställning.

Nyanlända invandrare som har yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet från sitt hemland kan med hjälp av en YA-anställning komplettera sina kunskaper och färdigheter för att bli helt anställningsbara i Sverige. Här kan kartläggning och validering vara ett användbart verktyg.

För personer med yrkeskompetens som har varit utan arbete en längre period är en YA-anställning en bra väg tillbaka in i arbetslivet. Anställningsformen är särskilt lämplig eftersom du som arbetsgivare får tid och resurser att ge extra stöd.

Läs om hur Dramaten gjorde för att rekrytera ungdomar till scenkonstbranschen.

Fördelar med YA för dig som arbetsgivare

  • Ökat kunnande på företaget. Den YA-anställde lär upp sig inom ett område där du behöver kompetens.
  • Bygga specialkunskap. Du bygger en långsiktig strategi för att täcka upp exempelvis pensionsavgångar.
  • Personkemi. Ni får tid att lära känna varandra – passar personen in? Särskilt viktigt i mindre verksamheter.
  • Samhällsinsats. Du ger en person chans att introduceras till ett nytt yrke och att växa.
  • Ekonomiskt stöd. Under tiden YA-anställningen pågår får du ekonomisk kompensation.