Byggindustrins yrkesnämnd beviljas statsbidrag för 2018

Byggindustrins yrkesnämnd (BYN) har beviljats statsbidrag för tre projekt som syftar till att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet samt underlätta vid anställning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Handledarutbildning inom byggindustrin

En effektiv handledning kan bidra till att nyanlända och grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma i arbete inom byggbranschen så snabbt som möjligt. Byggbranschen utvecklas snabbt och det ställs nya krav på framtida handledare. Projektet ska utveckla kriterier och utbildningsplaner för handledarutbildningar, som möter branschens behov av utbildande handledare.

Med välutbildade handledare, som kan möta tidigare nämnda gruppers behov av anpassad handledning, säkerställs en effektiv infasning av större grupper till byggbranschen och grunden läggs för en mer långsiktigt fungerande anställning.

Validering inom byggindustrin

Byggbranschens valideringsmodell behöver uppdateras för att stödja Yrkesintroduktionsavtalet. En kvalitetssäkrad valideringsmodell ska tas fram, som säkerställer var den anställde befinner sig kompetensmässigt i de olika faserna kopplade till en Yrkesintroduktionsanställning (före, under, efter). Företaget får en fullständigare bild av den anställdes kompetensnivå och utvecklingspotential och utbildningsinsatsen blir bättre anpassad och mer aktuell utifrån den anställdes förutsättningar och behov.

Att vara godkänd valideringsleverantör av BYN är ett krav för att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar av valideringsutförare. Det innebär att den branschvalideringsmodell som tas fram av BYN blir den nationella valideringsmodellen för branschens yrkesroller. Modellen kommer följa Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens som Myndigheten för Yrkeshögskolans har beskrivit.

Stöd för språkutveckling på arbetsplatserna

Byggbranschen är i stort behov av ny arbetskraft, det gäller såväl idag som på längre sikt. Svårigheter inom kompetensförsörjningen är redan i dagsläget ett hinder för branschens tillväxt. Nyanlända bör därför ha en god chans att kunna etablera sig i byggbranschen under förutsättning att språkfärdigheter kan utvecklas i ett tidigt skede. Projektet kommer därför översätta filmer, appar och distansutbildningspaket till prioriterade språk för att snabbt nå denna grupp.

Projektet kommer att vidareutveckla arbetet med språkutveckling på arbetsplatsen som initierades 2017. BYN:s parter har utvecklat en app som innehåller ett yrkeslexikon. Den ska fördjupas och breddas med fler språk. Under 2018 ska filmer tas fram som förklarar hur den svenska byggbranschen fungerar. Dessa filmer ska dubbas för att öka den allmänna kunskapen bland nyanlända om branschen. BYN:s yrkesteoretiska distansutbildning ska översättas till fler språk.