YA-anställningar – en framgångsrik väg till kompetensförsörjning

Delegationen för yrkesintroduktionsanställningar, YA-delegationen, överlämnade sin slutrapport till regeringen den 4 december 2018.

Rapporten tar sin utgångspunkt i dels de goda resultat som YA-anställningarna lett till, dels de bristande förutsättningar som anställningsformen präglats av.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik (2017) har 77 procent en ny anställning inom tre månader efter avslutad YA-anställning. 75 procent av dessa anställdes utan att någon subventionering utgick till arbetsgivaren. Detta resultat överträffar de arbetsmarknadspolitiska insatser som YA-anställningarna ofta jämförs med. Det goda resultatet indikerar att de avtal parterna slutit branschvis fungerar väl och att syftet med att stärka kompetensförsörjningen på arbetsplatserna uppnåtts.

YA-anställningar har sedan starten 2014 kantats av bristande förutsättningar. Detta har påpekats av YA-delegationen i samtliga årsrapporter. Även Statskontoret som på regeringens uppdrag genomfört en granskning av YA och Konjunkturinstitutet som utrett effekterna av anställningsstödet liksom den särskilde utredare som genomlyst förutsättningarna för YA har pekat på behov av förändringar. Samtliga dessa förslag syftar till att underlätta och öka det alltjämt låga antalet YA-anställda, cirka 700–800 per år. Förslagen har ännu inte lett till några beslut om förändringar. Mörkertalet av YA-anställningar som pågår utan ekonomiskt stöd är okänt.

YA-delegationen konstaterar att det inte finns något som indikerar att YA-anställningar minskar i antal trots oklarheter om vad som långsiktigt gäller för dessa partsgemensamma avtalsgrundade anställningar som nu omfattar nära nog alla branscher. Tvärtom gör delegationen bedömningen att YA-anställningar sakta men säkert utökas i takt med att kännedomen om anställningsformen och dess bidrag till kompetensförsörjning stärks.

De förslag som överlämnas till regeringen tar fasta på behovet av nystart för YA. Förslagen som lämnats nu och i tidigare sammanhang måste prövas i syfte att underlätta fler YA-anställningar. Därmed skulle en välbehövlig insats för att stärka arbetslivets och företagens kompetensförsörjning åstadkommas. För att detta ska bli en realitet krävs ett utpekat och tydligt ansvar för information om YA-anställningar, att kravet på att vara registrerad som arbetslös tas bort, att det etableras ett forum för fortsatt samverkan mellan parterna i frågor som rör bland annat arbetsplatsförlagt lärande, att det ställs höga krav på handledarutbildning och att Arbetsförmedlingen underlättar hanteringen av YA-anställningar och det stöd som erbjuds arbetsgivare.

Slutrapport: YA lär dig jobbet på jobbet, SOU 2018:81