Certifieringsmodell med skogsmaskinsimulatorer

Arbio AB Skogsbrukets Yrkesnämnd; SYN har beviljats statsbidrag för att implementera sin certifieringsmodell med skogsmaskinsimulatorer och lärande på arbetsplatser.

Syfte

Syftet är att snabba på införandet och tillämpningen av det certifieringssystem som det nu pågående projektet utformar och därmed öka effekten av projektet. Att genom ökad information till målgrupperna nå ut till avsevärt fler personer om modellen och dess fördelar. Mobila simulator ger möjlighet att nå ut till företag både i norra och södra Sverige som har långt till ett NB-gymnasium för tester och kompletterande utbildning. Simulatorn kan därmed användas på eller nära arbetsplatsen.

Mervärde

Simulatorer ger hög sannolikhet för relevanta, tillförlitliga och rättvisa resultat av bedömningar. Kan simulera specifika situationer som inte kan bedömas i verklig miljö på grund av exempelvis säkerhetsrisker.

Utvärdering

Projektplanen innehåller utvärderingar kopplat till insatserna. En bred representation från branschen ingår i projektorganisationen. Projektet granskas av processtödjare från skogliga forskningsinstitut samt representanter från några av landets NB-skolor. Arbetet kommer även granskas av parternas representanter i SYN (Skogsbrukets yrkesnämnd).

Tillgänglighet

Resultaten kommer att publiceras på SYN:s nya webbplats, SLA:s (Skogs- & lantarbetsgivarna) och GS-fackets (facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) hemsidor. Även landets NB-gymnasier med skoglig inriktning och Arbetsförmedlingen kommer att informeras genom riktad digital information. Projektet kommer att ge branschmedia möjlighet att skriva och informera om viktiga, intressanta delar och resultat.