Handledarrollen

Att vara handledare är ett ansvarsfullt uppdrag. Ditt bemötande kommer påverka din nya medarbetares syn på yrket och kanske även på arbetslivet i stort. Att vara handledare tar tid, men är givande eftersom du samtidigt utvecklas själv. Här finns tips till dig som är ny som handledare.

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete. Det är lärorikt att behöva tänka efter och formulera i ord varför du gör som du gör. Med rätt bemötande och uppmuntran kan de nyanställdas frågor bidra till att utveckla verksamheten.

Utveckla ditt handledarskap

YA-delegationens handledarutbildning är webbaserad och kostnadsfri. Den är generell, praktisk och kortfattad med användbara mallar och checklistor. Den innehåller även ett kapitel med tips om hur du kan underlätta språkinlärningen för nyanlända, se Handleda en nysvensk.

Skolverkets handledarutbildning är också webbaserad och kostnadsfri. Den är mer omfattande och vänder sig i första hand till handledare för skolelever.

Flera branscher har egna handledarutbildningar både webbaserade och i kursform:

Utnyttja handlednings-/utbildningsplanEN

En handlednings-/utbildningsplan underlättar planeringen och genomförandet av lärandet. Den kan ge dig och den nyanställde en god överblick över vad ni behöver gå igenom och när olika moment bör vara avklarade. Planen kan anpassas till arbetsplatsens behov och efter den nya medarbetarens förkunskaper.

Handlednings-/utbildningsplanen behöver regelbundet följas upp och justeras vid behov. Tänk på att det måste finnas tid för reflektion för att lärandet ska bli framgångsrikt. I YA-delegationens handledarutbildning finns tips om hur man kan utforma planen på ett bra sätt, se kapitel Att vara handledare.

Introducera den nyanställde

För att den nya medarbetaren ska känna sig välkommen är det viktigt att alla kollegorna har fått information om anställningen. Den nyanställde behöver få reda på företagets rutiner, arbetsmiljö och säkerhet med mera. Detta är bra att ta upp i en inledande introduktion under den nyanställdes första tid på arbetsplatsen. Gör en plan för introduktionen så att ingen viktig information glöms bort. Se YA-delegationens handledarutbildning, kapitel Förbereda arbetsplatsen.

Alla som ska lära upp den nya medarbetaren måste få reda på personens förkunskaper och vad hen ska lära sig. Då blir det lättare att anpassa innehållet och nivån på lärandet. Alla berörda bör känna sig delaktiga men någon eller några måste vara ytterst ansvariga.

Dokumentera och utvärdera

Ett hjälpmedel för att synliggöra den nyanställdes framsteg och kunskapsutveckling är att dokumentera det. Arbetet kan dokumenteras genom anteckningar, foto och film. Dessa kan sedan användas som underlag i era uppföljningssamtal.

Den nyanställde kan själv ansvara för att löpande beskriva vad hen har fått göra och vad själva lärandet bestod av. En loggbok kan underlätta både dokumentation och uppföljning av lärandet.

Tänk på arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö gör det lättare för personalen att trivas och ökar möjligheterna att göra ett bra jobb. Om du som handledare vill få råd och se vilka föreskrifter som gäller för din arbetsplats och ditt yrke, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Säkerhet är viktigt. Den nyanställde måste få kännedom om reglerna som finns på arbetsplatsen och förstå hur viktigt det är att följa dem. Det finns regler om hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka genom till exempel skyddsombud. I arbetsmiljölagen beskrivs vilka skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har när det gäller hur man kan förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

För mer tips om hur ni kan arbeta med arbetsmiljö på din arbetsplats se OSA-kompassen.

En del av arbetsmiljöarbetet handlar om att se till att alla anställda mår bra och trivs på jobbet. Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete på arbetsplatsen finns här.

I e-boken Arbetsmiljö – så funkar det finns användbar information till unga och nyanställda om vad de bör tänka på gällande arbetsmiljö.

Broschyren Klivet in i arbetslivet ger tips om vad handledare och arbetsgivare bör tänka på vid nyanställningar. Ungdomar utan arbetslivserfarenhet kan exempelvis ha extra svårt att förutse vilka risker som kan uppstå på arbetsplatsen och hur de ska göra i olika situationer. Tänk på att det är särskilda regler och lagar som gäller om den nya medarbetaren är minderårig.

Tips till dig som handleder unga

Att vara ny på en arbetsplats kan kännas nervöst för många. För en ungdom kan det dessutom vara det första jobbet. Alla ungdomar får inte möjlighet att sommarjobba och vet inte hur det fungerar i arbetslivet. Då är det extra viktigt att vara tydlig med regler. Tänk på att prata om:

  • Arbetstider. Förklara varför det är viktigt att passa tiden. Förklara också vad det innebär att passa tiden. Börjar arbetsdagen kl 8.00 måste kanske personalen vara där 7.45 för att hinna byta om.
  • De dagliga rutinerna. Förklara skillnaden mellan rast och paus. När det är rast får man inte betalt (lunchrast) men det får man när det är paus (fikapaus). Har ni stränga regler runt tiderna för rast och paus, förklara varför det är viktigt att hålla tiderna. Visa för ungdomen hur kaffeautomaten och mikron fungerar.
  • Arbetskläder. Förklara vilka klädkoder som gäller på arbetsplatsen. Till exempel om det är okej att visa tatueringar och synliga piercingar. Får personalen arbetskläder så berätta hur dessa ska skötas, hur ofta de ska tvättas etc. Innebär jobbet att stå mycket, tipsa gärna om vilken typ av skor som är bra för att undvika att få ont i ryggen.
  • Mobil och dator. Gå igenom era regler kring privat användande av mobiler och datorer under arbetstiden.

Ungdomar tillför mycket på en arbetsplats. De ser saker på ett annorlunda sätt, kan ifrågasätta rutiner och komma med nya lösningar. Men det är inte alltid lätt att vara yngst, framförallt om majoriteten av kollegorna är mycket äldre. Tala om för ungdomen att hen tillför något till arbetslaget och be kollegorna att tänka på att försöka inkludera den unga i samtalen.

För att du ska kunna hjälpa ungdomen att utvecklas i sin yrkesroll kan du behöva vara observant på hens beteenden. Alla ungdomar behöver stöd och uppmuntran. Men förklara också att det går bra att be om hjälp och fråga. Det är bättre att fråga en gång för mycket än att göra fel. Betona att det är en lärandeprocess och att ingen förväntar sig att ungdomen ska kunna allt från dag ett.

I vissa fall kanske personen du handleder har låg självkänsla och dåligt självförtroende. Då behöver personen känna sig trygg på jobbet. Bekräfta att personen är viktig på arbetsplatsen och berätta att du finns som stöd. Var inte rädd för att ställa krav men glöm inte att uppmuntra när personen gör ett bra jobb.