Att vara handledare

Att vara handledare är ett inspirerande uppdrag. Du får lära ut dina yrkeskunskaper och du utvecklas också själv genom att lära ut till andra. I det här kapitlet lär du dig mer om handledarrollen och planering av lärandet. Du får också information om vad som bör ingå i ett uppföljningssamtal och hur det kan läggas upp.

Rollen som Handledare

Som handledare delar du med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du är en förebild för den nya medarbetaren. I rollen ingår att du uppmuntrar din nya medarbetare och får hen att våga utmana sig själv och komma in i yrket. Med hjälp av tydlig kommunikation stödjer och coachar du den nya medarbetaren.

Man kan sammanfatta din roll som handledare med att du:

  • Har ett övergripande ansvar för den nya medarbetarens situation på arbetsplatsen.
  • Finns till hands och är ett stöd.
  • Uppmuntrar till diskussioner och reflektioner kring lärandet på arbetsplatsen.

Handledaren – en nyckelperson

Att vara handledare

Ett underlag för arbetsgivare inför planeringen av handledarskapet finns här.

Att motivera och handleda

Motivation måste alltid komma från personen själv men du kan skapa förutsättningar för medarbetaren att bli motiverad. Det kan du till exempel göra genom att uppmuntra och få den nya medarbetaren att känna sig delaktig genom ge hen ett utökat ansvar. När en person får ansvara för egna arbetsuppgifter och ingå i ett sammanhang ökar motivationen och som en följd ökar även lusten att lära mer.

Du kommer att märka hur din handledarroll förändras under anställningstiden. När medarbetaren är ny behöver du stödja och handleda genom tydliga instruktioner. Du förklarar varför du gör vissa saker i olika situationer och uppmuntrar till reflektion. Efter en tid behövs inte lika mycket stöd utan arbetet flyter på bra. Då blir din roll mer som en coach, du uppmuntrar och stöttar vid behov.

I början är det bra att prata om kunskapskraven som finns på arbetsplatsen. Vad menar ni med yrkeskompetens på er arbetsplats?

Om kunskap och kompetens

Planering

Innan den du ska handleda kommer till arbetsplatsen är det bra att ha gjort en plan för lärandet. Planen är ett viktigt verktyg för att lärandet på arbetsplatsen ska bli så framgångsrikt som möjligt. Planen synliggör upplägget i lärandet för dig och den nyanställde. Vad innehållet i lärandet kommer att vara, lärandets omfattning och vad målet med lärandet är.

Förutom att den är ett bra pedagogiskt verktyg, är en handlednings- och utbildningsplan obligatoriskt för att få ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar. Läs mer om YA och ekonomiskt stöd här.

Så gör du en plan för lärandet

Gör en tidsplan

Genom att göra en tidsplan underlättar du för dig själv, den nya medarbetaren och övriga kollegor. I tidsplanen anger du mer detaljerat vilka arbetsuppgifter den nyanställde ska ha, vad som ska läras in samt när det ska ske.

Så gör du en tidsplan

Ett underlag för hur du planerar upplägget runt lärandet finns här.
Ett underlag för hur du gör en Individuell handlednings- och utbildningsplan finns här.

Tips vid handledarsamtal

Under tiden du handleder är regelbundna avstämningar och enskilda samtal med den du handleder viktigt. Som handledare ska du lyssna, bekräfta och uppmuntra för att stötta din nya kollega att ta nästa steg i yrkesrollen. Genom att ställa rätt frågor får den nyanställde möjlighet att komma fram till egna lösningar.

Skillnaden mellan vardagssamtal och ett handledarsamtal

Det finns tre frågor som är centrala för framgångsrikt lärande:

  • Vad ska den nya medarbetaren lära sig? (Vad är målet för lärandet?)
  • Hur mycket kan den nya medarbetaren redan?
  • Hur ska hen uppnå målet?

Fundera först själv över frågorna. Den nya medarbetaren bör också försöka besvara dem. Det kan bidra till att hen blir medveten om, och förstår, sitt eget ansvar i lärandet. Avsätt tid för att prata om hur lärandet ska ske på bästa sätt.

Återkoppling och frågor under ett handledarsamtal

Uppföljningssamtal

När du har uppföljningssamtal med den nya medarbetaren kan du ha arbetsuppgifterna och händelserna på arbetsplatsen under veckan/månaden som utgångspunkt. För att få igång ett bra samtal, börja med en fråga som öppnar upp samtalet. Exempelvis ”Beskriv hur du upplevde arbetet med…?”

Tips inför uppföljningssamtal

För att få ett underlag för diskussioner kan det vara bra att ha något att utgå ifrån. Här finns ett dokument som kan fyllas i av både handledaren och den nya medarbetaren. Om ni har gjort olika bedömningar kan det vara givande att diskutera anledningen till skillnaderna. Kanske tolkar ni innebörden i frågeställningarna olika? Eller har ni olika syn på vad som är viktigt på en arbetsplats? Diskutera vad skillnaderna beror på och vad ni kan göra för att få en mer likartad bild av den nyanställdes utveckling.

Exempel på ett uppföljningssamtal

Här finns några mallar du kan använda inför och under samtalen:
D4. Den nyanställdes utveckling
D5. Uppföljningssamtal -checklista
D6. Uppföljning arbetsmoment handledarensD7. Uppföljning arbetsmoment den nyanställdes