Avsluta handledningen

Tips vid handledarsamtal

Under tiden du handleder är regelbundna avstämningar och enskilda samtal med den du handleder viktigt. Som handledare ska du lyssna, bekräfta och uppmuntra för att stötta din nya kollega att ta nästa steg i yrkesrollen. Genom att ställa rätt frågor får den nyanställde möjlighet att komma fram till egna lösningar.

Skillnaden mellan vardagssamtal och ett handledarsamtal

Det finns tre frågor som är centrala för framgångsrikt lärande:

  • Vad ska den nya medarbetaren lära sig? (Vad är målet för lärandet?)
  • Hur mycket kan den nya medarbetaren redan?
  • Hur ska hen uppnå målet?

Fundera först själv över frågorna. Den nya medarbetaren bör också försöka besvara dem. Det kan bidra till att hen blir medveten om, och förstår, sitt eget ansvar i lärandet. Avsätt tid för att prata om hur lärandet ska ske på bästa sätt.

Återkoppling och frågor under ett handledarsamtal

Uppföljningssamtal

När du har uppföljningssamtal med den nya medarbetaren kan du ha arbetsuppgifterna och händelserna på arbetsplatsen under veckan/månaden som utgångspunkt. För att få igång ett bra samtal, börja med en fråga som öppnar upp samtalet. Exempelvis ”Beskriv hur du upplevde arbetet med…?”

Tips inför uppföljningssamtal

För att få ett underlag för diskussioner kan det vara bra att ha något att utgå ifrån. Här finns ett dokument som kan fyllas i av både handledaren och den nya medarbetaren. Om ni har gjort olika bedömningar kan det vara givande att diskutera anledningen till skillnaderna. Kanske tolkar ni innebörden i frågeställningarna olika? Eller har ni olika syn på vad som är viktigt på en arbetsplats? Diskutera vad skillnaderna beror på och vad ni kan göra för att få en mer likartad bild av den nyanställdes utveckling.

Exempel på ett uppföljningssamtal

Här finns några mallar du kan använda inför och under samtalen:

D4. Den nyanställdes utveckling
D5. Uppföljningssamtal -checklista
D6. Uppföljning arbetsmoment handledarens
D7. Uppföljning arbetsmoment den nyanställdes

Handledningsperioden går mot sitt slut. En bra avslutning av handledningen är lika viktig som en bra introduktion.

Planering och avslutningssamtal

När det är dags att planera för avslut på handledarskapet behöver du förbereda ett avslutningssamtal. Om den du har handlett slutar på arbetsplatsen, inkluderas kollegorna i avslutningen genom till exempel en gemensam fika eller lunch. Ett planeringsunderlag för avslut finns här.

Under avslutningssamtalet reflekterar ni tillsammans över hur perioden har varit, hur medarbetaren har utvecklats och vad hen har lärt sig.

Be samtidigt om återkoppling: Hur har ditt handledarskap fungerat? Är det någonting ni på arbetsplatsen borde ha gjort annorlunda? Utöver det som framkommer muntligt, be medarbetaren att svara på några frågor i en utvärderingsblankett. Ett exempel på hur en sådan kan se ut hittar du här.

När det är dags att avsluta handledningen

Att tänka på inför avslutning