Förbereda arbetsplatsen

Första dagen på en ny arbetsplats kan kännas nervös och spännande. En genomtänkt introduktionsplan bidrar till att du som handledare och den nya medarbetaren upplever inledningen som positiv. Lär dig mer om den första tiden på arbetsplatsen, yrkeskultur och attityder på arbetsplatsen, arbetsplatslärande samt arbetsmiljö.

Introduktion

Det är dags för den anställde att göra första dagen på arbetet. Där har du en viktig roll att fylla.

Under introduktionen kan du behöva ta upp:

  • Allmän information om företaget och arbetsplatsen, exempelvis policys, säkerhet och arbetsmiljö.
  • Upplägg och mål för handlednings- och lärandedelen. Förklara vad den nya medarbetaren ska lära sig, hur det ska gå till och hur utvecklingen kommer att dokumenteras.
  • Bestäm tider för gemensamma uppföljningar och avstämningssamtal.

Här kan du ladda ned ett förslag på en introduktionsplan. Den är utformad som en praktisk checklista.

En handledare tipsar om introduktion

Lärande på arbetsplatsen

Det finns flera fördelar med att lära sig ett yrke på plats:

  • personen lär sig jobbet i praktiken (till skillnad från i teorin)
  • personen lär sig en arbetsplats unika sätt att arbeta
  • personen får erfarenhet och unik färdighetsträning

Arbetsplatsen är en effektiv inlärningsmiljö bland annat genom att lärandet sker i ett socialt sammanhang. Den nya medarbetaren lär sig de särskilda rutinerna och arbetsmetoderna och utvecklas i sin yrkesroll. Den nyanställde får en ökad förståelse för hur olika arbetsmoment hänger ihop och bildar en helhet. Som handledare ska du tänka på att anpassa lärandet efter hens förkunskaper och behov.

Ett underlag för hur du planerar lärandet finns här.

Fördelar med att lära sig jobbet på jobbet

Ett exempel från Volvosteget

Yrkeskultur och attityder på arbetsplatsen

Varje yrke har sin specifika yrkeskultur och yrkesidentitet. Det kan ta tid att själv upptäcka vilka attityder och värderingar som gäller. Det är ditt ansvar som handledare att förmedla vilka koder som gäller i yrket, inom branschen och på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om att det finns ett yrkesspråk som är självklart för er som arbetar, men som kan vara svårtolkat för en ny medarbetare. Vid uppföljningssamtalen kan du fråga om hen har mött några nya fackuttryck som behöver förklaras.

Attityder och värderingar på arbetsplatsen

Vad är kultur?

Ett inkluderande förhållningssätt för att attrahera och behålla personal

En arbetsgivare som satsar på inkludering är en arbetsgivare där anställda trivs, vill vara kvar och utvecklas. Ett aktivt inkluderingsarbete på arbetsplatsen är därför ett sätt att attrahera och behålla personal.

Arbetsmiljö, skydd och säkerhet

Den nyanställde måste få information och kunskap om arbetsmiljöarbete, skydd och säkerhet inom arbetsområdet. Ett enkelt sätt att inte missa något är att utgå från en checklista när du går igenom säkerhets- och arbetsmiljöinformation för den nya medarbetaren.

Du kan ladda ned en checklista här som du kan fylla på med det som är specifikt för just er arbetsplats. Nedan hittar du även länkar till information om säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.
Tänk på att arbetsmiljö både handlar om den fysiska såväl som den psykiska arbetsmiljön.

Om fysisk och psykisk arbetsmiljö

Information om arbetsmiljö och säkerhet

Parternas information om arbetsmiljö och säkerhet

Byggnads
Byggbranschens säkerhetsutbildning
ECY (elbranschens centrala yrkesnämnd)
Fastighetsanställdas förbund
GFF (grafiska företagens förbund)
GS-facket
Handelsrådet
IKEM (innovations- och kemiindustrierna i Sverige)
Industriarbetsgivarna
Kommunal
KFS (kommunala företagens samorganisation)
SEF (svenska elektrikerförbundet)
Seko (service-och kommunikationsfacket)
SKL (Sveriges kommuner och landsting)
SLA (skogs- och lantbruksarbetsgivarna)
Svensk scenkonst
Sveriges Byggindustrier
Teaterförbundet
TMF (trä- och möbelföretagarna)
VVS Företagen