Handleda någon med behov av extra stöd

Att handleda någon som behöver extra stöd är inte så svårt som man kanske kan tro. Personen kan behöva extra stöd på grund av en funktionsnedsättning eller på grund av en längre tid i arbetslöshet. Här går vi igenom vad ni på arbetsplatsen kan behöva tänka på och visar exempel från olika situationer och arbetsplatser. Lär dig mer om inkludering, kommunikation och stöd samt anpassning.

Du vet väl att det går att anställa långtidsarbetslösa över 25 år på yrkesintroduktionsavtal? YA-anställningar, som kombinerar anställning med lärande, kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbetslivet för någon som har varit arbetslös.

Skolverket har tagit fram filmer om specifika diagnoser. Se dessa här.

Inkludering

Om man handleder någon som har behov av extra stöd är det särskilt viktigt för personen att känna tillhörighet. Tillhörighet skapar du som handledare genom att avsätta gott om tid till introduktionen och den första tiden på arbetsplatsen. För att den nya medarbetaren ska förstå sin roll bör du förklara hur alla arbetsuppgifter hänger ihop och varför varje medarbetares insats behövs. Det, i sin tur, leder till att personen känner sig motiverad att gå till jobbet och att göra sitt bästa. Din roll är att stötta när det inte går bra och ge beröm vid framgång.

Skapa motivation

Att anställa och handleda någon som har varit långtidsarbetslös, exempelfilm 1

I filmen nedan förklarar Mattias hur det kändes att få ett jobb efter att ha varit arbetslös i ett år. Hans handledare Petrus ger sin syn på vad som behövs för att handleda någon som behöver extra stöd. Arbetsgivaren Nina ser ett medvärde för arbetsplatser som vågar ta emot personer som varit långtidsarbetslösa.

Att höra till

Att känna sig inkluderad på arbetsplatsen underlättar inlärningsprocessen och gör det roligt att arbeta tillsammans med de nya kollegorna. Att vara inkluderad innebär att man får bidra med sin kompetens på olika områden.  Den nyanställde blir helt enkelt mer produktiv och bidrar till en god social miljö på arbetet.

En arbetsplats värderingar, attityder och normer kan påverka hur bra eller dåligt man lyckas med att inkludera en nyanställd på arbetsplatsen. Inkludering handlar inte bara om social inkludering utan även om att bli inkluderad i arbetsuppgifterna. Det förutsätter tydliga instruktioner och att du som handledare förvissar dig om att den nyanställde förstår och bottnar i arbetsuppgifterna.

Inkludera medarbetaren i den sociala miljön

Så ger du tydliga arbetsinstruktioner

En mall för hur en detaljerad arbetsinstruktion kan se ut finns här.

Exempel – att instruera

Kommunikation

Kommunikation är det viktigaste verktyget du har som handledare och det är mer än bara ord. Det handlar om hur vi pratar med varandra, hur vi påverkar varandra, att vi vågar ställa frågor och vågar ställa krav. Kommunikation handlar om hur vi upplever varandra. Vi skickar hela tiden ut signaler som andra tolkar.

Att anställa och handleda någon som har varit långtidsarbetslös, exempelfilm 2

Therese har en CP-skada och har haft svårt att få en tillsvidareanställning. I filmen berättar hon om vilket stöd hon behöver i arbetet. Hennes chef och handledare Eva ger sin syn på vad det kan tillföra en arbetsplats att ta emot personer som behöver extra stöd.

Kroppsspråk

Kroppsspråket är något vi inte tänker på så ofta. Kroppsspråket är gester, ansiktsuttryck, kroppshållning och hur nära vi sitter och står varandra. Även små gester som ibland är svåra att upptäcka kan ha stor betydelse. Vi ”kör på” och pratar som vi brukar och tänker inte på hur det vi ”säger” med kroppen påverkar andra.

Skapa trygghet med kroppsspråket

Öppna frågor och feedback

Öppna frågor är ett sätt att få i gång ett samtal. Det är frågor som den andra inte bara kan svara ja eller nej på. Frågor som hur, var, när och varför ger den anställda möjligheten att med egna ord beskriva känslor och situationer.

Att ge feedback är svårt. Feedback kan vara både positiv och negativ. Negativ feedback ska vara efterfrågad och överenskommen. Kom därför överens om detta redan vid introduktionen. Negativ feedback bör ses som avstamp för förbättring och ska alltid ges i enrum. Positiv feedback kan däremot gärna ges öppet inför andra. Genom positiv feedback mäter ni framsteg och växer tillsammans.

Samtalstips – öppna frågor och feedback

Ändra ett beteende genom feedback – mall för upplägg finner du här

Våga ställa krav

Samtal vid problem i gruppen – Checklista finner du här.

Exempel – samtal om hygien

Stöd och anpassning

Beroende på vem du ska handleda kan stödet behöva anpassas på olika sätt. Vissa personer behöver hjälp med att förstå sociala koder, andra behöver fysiska hjälpmedel. Medarbetarna behöver också få information om vilken typ av stöd den nyanställde behöver och hur de kan underlätta integreringen. Glöm inte fråga den nyanställde om hen själv vill berätta och förklara för sina nya kollegor.

Att anställa och handleda någon som har varit långtidsarbetslös, exempelfilm 3

Nan är döv och hade väldigt svårt att få tillsvidareanställning. Nu har han varit 10 år på sin arbetsplats och är den som lär upp nya medarbetare. Med hjälp av tolk berättar han om sin utveckling. Hans handledare och chef Cri förklarar vilket stöd hon har gett Nan.

Emotionellt och socialt stöd – så gör du

För personer som är i behov av särskilt stöd, kan vissa arbetsuppgifter vara svåra eller omöjliga att klara av utan anpassning och hjälpmedel. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen för hjälp och råd. Målet bör vara att alla på arbetsplatsen ska kunna arbeta utifrån sina möjligheter och med hjälpmedel kunna prestera på lika villkor.

Hjälpmedel – bra att veta

Länkar till fördjupad information om stöd finner du här.

Exempel – hjälpmedel vid dyslexi

Stort tack till Ulrika Gustafsson, Utbildare och företagskonsulent på Stiftelsen Activa i Örebro län, som har ansvarat för allt textunderlag.