Grafiska yrkesnämnden beviljas statsbidrag för 2018

Kompetensprofiler och validering inom grafisk produktion

Huvuddelen av den grafiska industrins kompetensbehov täcks idag genom arbetsplatsförlagt lärande genom YA, gymnasial lärlingsutbildning, vuxenlärlingsutbildning samt lärande inom ramen för reguljär anställning. Genom att tydliggöra vilket läranderesultat som krävs för olika yrkesroller underlättas utformningen av det arbetsplatsförlagda lärandet. Samverkan inom industrin skapar en större möjlighet till progression från Industriteknik Bas, Automation Bas, grundläggande grafisk kompetens, Underhåll Bas till kvalificerad grafisk kompetens.

Valideringarna kommer göra det lättare att verifiera läranderesultat samt inrikta lärandet mot de områden som den enskilde behöver utveckla. Grafiska branschen är kraftigt påverkad av såväl digitalisering som globalisering, vilket ställer höga krav på personalens kompetens. Branschen har stora rekryteringsproblem och medelåldern för de anställda är relativt hög.

Huvuddelen av branschens kompetensbehov täcks av upplärning av ny personal direkt på arbetsplatsen. Detta ställer höga krav på välfungerande kompetensprofiler. Målet är att ta fram kompetensprofiler för fler, och mer kvalificerade, yrkesroller. I arbetet kommer man att förhålla sig till övriga valideringsmodeller som finns inom industrin.