Handelsrådet beviljas statsbidrag för två projekt 2018

Handelsrådet har beviljats statsbidrag för två projekt. Det ena syftar till att nivåplacera några yrkesroller i SeQF. Det andra projektet syftar till certifiera valideringsutförare.

Yrkesroller inom handeln ska kopplas till SeQF

Flera av de jobb som finns inom handeln kommer automatiseras inom en inte alltför avlägsen framtid. Förändringen kommer ställa nya krav på företagen och dess anställda, vilket gör att både organisationer och individer kommer att behöva utvecklas. Med yrkeskartan som utgångspunkt har Handelsrådets yrkes- och kompetensutskott inlett arbetet med att skapa en gemensam referensram för handelns kompetensförsörjning.
I det här projektet ska de första certifierade SeQF-kvalifikationerna tas fram för ett par av de yrkesroller som finns beskrivna på yrkeskartan. På detta sätt skapas ett ramverk för utbildningsanordnare som arrangerar handelsutbildningar och en grund för ett kompetenslyft för handeln. I slutet av projekttiden ska de första ansökningarna om certifiering av SeQF-kvalifikationer lämnas in till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Målet är att dessa ska kunna godkännas under första halvåret 2019.
Målet är att tydliggöra den kompetens som krävs för att handelns yrken och att kvalifikationerna ska kunna ligga till grund för utveckling av ett likvärdigt och kvalitativt lärande. Förhoppningen är att projektresultaten ska bidra till att utveckling av SeQF-kvalifikationer för fler yrken efterfrågas inom handeln och att dessa kan lägga grunden för ett kompetenslyft för handeln.

Certifiering av valideringsutförare inom handeln

I samverkan med företag i branschen har Utvecklingsrådet utvecklat en valideringsmodell för butikssäljare. Ett nätverk av aktörer som kan utföra kartläggnings- och valideringstjänster för Arbetsförmedlingen, omställningsorganisationer och företag ska byggas upp för att modellen ska få fäste. Målet är att, under 2018, certifiera 60 kartläggare/yrkesbedömare med god spridning över landet.
Under yrkesbedömarutbildningen tränas deltagare i att bedöma typiska säljsituationer med hjälp av handelns valideringsmodell. I dagsläget spelas situationerna upp som rollspel. För att standardisera säljsituationerna och förbereda en framtida digitalisering av yrkesbedömarutbildningen planeras inspelning av filmer med säljsituationer som kan bedömas under utbildningen. Filmerna ska också kunna användas i utbildningsmodulen för Handelns yrkespraktik och i andra utbildningsinsatser för handeln.