Hur Ludvika kommun arbetar med YA

Arbetsgivare i Ludvika kommun berättar om hur de arbetar med yrkesintroduktionsavtalet BUI.

Jimmy Liinanki är chef på det särskilda boendet där Mathilda jobbar och tidigare hade sin BUI-anställning. Jimmy berättar att de redan 2015 inventerade vilka av personalen som hade gått handledarutbildning och informerade personalen om BUI som anställningsform. Jimmy menar att det är viktigt att all personal förstår tanken med BUI-avtalet så att det inte blir misstänksamhet och avundsjuka. När Mathilda skulle anställas ville han ha någon som hade varit handledare tidigare och som var intresserad av att handleda ungdomar. Utifrån det bestämdes vem som skulle bli Mathildas handledare.

Jimmy har låtit handledaren bestämma över utbildningsinnehållet och upplägget men har initierat vissa delar som att Mathilda fick gå en introduktions- och en KBT-utbildning som kommunens anställda pedagoger håller i. Jimmy tycker det har fungerat bra och dessutom har det märkts i budgetuppföljningen att de fått ett ekonomiskt tillskott.

Susan Ludvigsson är chef för bemanningsenheten på Vård- och omsorgsnämnden. Ludvika kommun och Kommunal Bergslagen tecknade ett lokalt avtal om BUI år 2015. Avtalet innebär bland annat att Ludvika Kommun tar emot samtliga elever från VBU (Västerbergslagens Utbildningsförbund) Ludvika/Smedjebacken som uppnår kraven för BUI-anställning. Om kraven för tillsvidareanställning uppfylls övergår BUI-anställningen därefter till tillsvidareanställning. Förhandlingarna med de lokala representanterna för Kommunal har gått bra. De är positiva till anställningsformen och vet att kommunens rekryteringsbehov är stort.

Susan berättar att de hittills haft fyra BUI-anställda. Tre har gått vidare till tillsvidareanställning och en är fortfarande BUI-anställd. Rutinen är att Susan träffar den arbetssökande och därefter tar hon kontakt med lämplig verksamhet för placering. Susan ansvarar för att ansökan om ekonomiskt stöd skickas in till Arbetsförmedlingen och att slutrapporten skickas in när BUI-perioden är slut.

Ingela Rådman är ekonomiadministratör och håller reda på alla dokument. Hon tycker att det är bra att göra det centralt så att inte alla chefer måste sätta sig in i administrationen. Ingela tycker att samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat bra. De har hjälpts åt att lösa de problem som har dykt upp.

Ett problem är dock att skriva ”rätt” datum på anställningskontrakten eftersom de inte vet när Arbetsförmedlingen kommer fatta beslutet och den YA-anställde inte får börja jobba innan beslutet är fattat. Det har hänt att Ingela har fått åka in till Arbetsförmedlingen för att få en underskrift i tid.

När anställningen upphör ska en slutrapport skrivas. Men den kan vara kortfattad, så det är inte betungande tycker Ingela.

 

YA-delegationen, 21 juni 2017