KFS och Kommunal beviljas statsbidrag för 2018

Handledarutbildning och utveckling av kompetensprofiler

Genom att vidareutveckla den befintliga handledarutbildningen fördjupas kunskapen hos utbildade handledare på företagen. Därigenom kvalitetssäkras det arbetsplatsförlagda lärandet för målgrupperna unga, långtidsarbetslösa och nyanlända. Projektet ska fortsätta utveckla stöd för språkutveckling på arbetsplatsen. En kompletterande modul till handledarutbildningen om inkluderande rekrytering och arbetsplatsförlagt lärande ska också tas fram.

Projektet ska även initiera och genomföra pilotprojekt kring yrkesroller/validering inom minst en bransch med SeQF-klassificering i samarbete med branschorganisationer.

Se även