Kompensmatris för produktionsteknik

TMF och GS-facket har beviljats statsbidrag för att ta fram en kompetensmatris för produktionsteknik.                                  

Syfte
Syftet är att få fram en kompetensmatris för produktionsteknik. En sådan kompetensmatris kommer att kunna ligga till grund för utbildningsplaner och på så vis kvalitetssäkra innehåll, utformning och omfattning i lärandet. Då syftet med insatsen är att skapa en generell matris för tillverkande industri kommer denna att kunna användas inom hela industrin. Då tiden för genomförande är kort innebär detta att en färdig valideringsmodell inte kommer att kunna färdigställas och kvalitetssäkras under insatsen.

Mervärde
Projektet kommer underlätta kommunikationen om vilket lärande som bör krävas för att vara förberedd för att arbeta inom området produktionsteknik. Svårigheten att definiera innehållet i och kompetenskraven för produktionsteknik försvårar formulering av förkunskapskrav, förväntat läranderesultat och innehåll i en utbildningsplan inom ramen för YA-anställningar. Det finns ett behov, inom trä- och möbelindustrin och stora delar av övrig tillverkande industri, av att kunna validera kompetens som inhämtats inom utbildningssystemet, informellt lärande, icke-formellt lärande samt hos personer som nyligen kommit till Sverige.

Utvärdering
Projektet kommer att använda samma metod som vid tidigare insatser. Varje arbetssteg kommer att verifieras av samverkansföretag. Process samt slutresultat kommer att granskas och godkännas av styrgruppen för Svensk Industrivalidering där representanter för arbetsmarknadens parter och branschorganisationer för industrin finns representerade.

Tillgänglighet
Kompetensmatriserna kommer, i såväl fullständig form som i sammanfattad form, göras tillgängliga genom Svensk industrivaliderings webbplats.