Kompetenskriterier och modell för validering av skotarförare genom skogsmaskinsimulator

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) har lett ett projekt som har tagit fram kompetenskrav för befattningen skogsmaskinförare skotning – skotarförare. Kompetenskraven är tydligt kopplade till de arbetsuppgifter och arbetsmoment som arbetsprocessen för skotaruppdrag innebär. Kompetenskraven uttrycks i en kompetensmatris och en befattningsbeskrivning. Kompetensmatriserna kommer att publiceras på SLA:s och GS-fackets webbplatser.

Vidare har projektet tagit fram en modell för att mäta en skotarförares faktiska kompetens utifrån en given situation. Denna situation utgjordes av ett scenario som programmerades i en skogsmaskinsimulator. Den prövade skulle i simulatorn lösa en med verkligheten väl överensstämmande uppgift. Förmågan mättes utifrån kompetenskraven med hjälp av mått som simulatorn kunde mäta och av manuella mätningar som utvalda examinatorer gjorde. Vissa kompetenser prövades med webbaserade tester. En grupp av gymnasieelever och en referensgrupp av seniorförare har utgjort underlag för att samla data och ge underlag för att testa modellen. Den framtagna modellen fungerar och kan därmed ligga till grund för branschens kommande utvecklingsarbete.