Kompetensprofiler för fler yrkesroller inom grafisk industri

Grafiska Yrkesnämnden har beviljats statsbidrag för år 2018 för att utveckla ytterligare kompetensprofiler inom grafisk industri.         

Syfte

Med tydliga kvalifikationer och valideringsverktyg underlättas det arbetsplatsförlagda lärandet. Detta tydliggör lärandeinnehållet i YA och underlättar kommunikation mellan utbildare, företag och den enskilde. Kvalifikationerna tydliggör vilka kompetenskrav olika befattningar ställer och möjliggör ett mer strategiskt upplägg för kompetensförsörjningen inom den grafiska industrin.

Grafisk industri är kraftigt påverkad av såväl digitalisering som globalisering vilket ställer höga krav på konkurrenskraft och kompetens. En stor del av arbetskraften i den grafiska industrin närmar sig pensionsåldern vilket ökar behoven av att rekrytera ny arbetskraft. Under 2017 har Grafiska Yrkesnämnden genomfört ett projekt för att identifiera grundläggande kompetens för yrkesarbete i grafisk industri. Detta projekt kommer skapa fördjupning mot fler yrkesroller och mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Mervärde

Huvuddelen av den grafiska industrins kompetensbehov täcks idag genom arbetsplatsförlagt lärande genom YA, gymnasial lärlingsutbildning, vuxenlärlingsutbildning samt lärande inom ramen för reguljär anställning. Genom att tydliggöra vilket läranderesultat som krävs för olika yrkesroller underlättas utformningen av det arbetsplatsförlagda lärandet. Samverkan inom industrin skapar en större möjlighet till progression från Industriteknik Bas, Automation Bas, grundläggande grafisk kompetens, Underhåll Bas till kvalificerad grafisk kompetens. Valideringarna kommer underlätta att verifiera läranderesultat samt inrikta lärandet mot de områden som den enskilde behöver utveckla.

Utvärdering

Varje steg (yrkesroller, kompetensmatriser, valideringar) kommer att kvalitetssäkras av de företag som deltar i processen och i provvalideringar. Modellen kommer granskas av processtödjare med erfarenhet från bland annat arbetet med Industriteknik Bas.

Tillgänglighet

Validering kommer att göras tillgängligt via Testcenter på befintliga utbildningar, hos fristående aktörer kopplade till den grafiska industrin och i förekommande fall hos aktörer kopplade till närliggande branscher. Genom en i huvudsak webbaserad validering kan Testcenter täcka större områden. Grafiska Företagen och GS kommer att sprida information till medlemmar via skriftlig, digital och direkt kommunikation. Parterna kommer att informera utbildare och uppmuntra användning av såväl kompetensbeskrivningar som valideringsmodeller. Genom samverkan inom Svensk Industrivalidering (Industriteknik Bas, Automation Bas, Underhåll Bas samt de branschmodeller som bygger på basvalideringarna) ökas spridningen och kunskapen om de möjligheter som valideringsmodellerna ger.