Kompetensprofiler för processoperatörer inom kemi- och processindustrin

IKEM och IF Metall har beviljats statsbidrag för år 2018 för att tydliggöra de gemensamma kompetensbehoven inom svensk processindustri.   

SYFTE

Under 2017 byggdes baskompetensen för yrkesrollen processoperatör ut för att fungera i processindustrins delbranscher. Valideringsverktyget kommer utvecklas med ytterligare processoperatörskompetenser inom kemiindustrins branscher, så som raffinaderier, återvinning och bioteknik, och inom andra delar av processindustrin, så som papper- och massaindustrin. Tilläggsmodulerna behöver utvecklas, bearbetas och pilottestas. Ett annat syfte är att utbyta erfarenheter mellan valideringsmodellens intressenter, så som myndigheter, delegationer, branschparter, experter och nya samt redan involverade företag från olika branscher inom processindustrin. Det behövs för att förankra och bredda modellen så att den kan legitimeras av hela processindustrin.

MERVÄRDE

Projektet kommer kunna säkerställa vilken kompetens som behövs för att kunna utöva yrket processoperatör. Det kommer göra det tydligt vad yrket innebär och lättare att kommunicera till olika intressenter. En fungerande valideringsmodell främjar mobiliteten mellan branscher. Kunskapen och förståelsen för branschvalidering kommer öka samt insikten i hur valideringsmodellerna för Industriteknik Bas, Automation Bas samt Processteknik Bas och branschspecifika modulerna kan fungera tillsammans för strategisk kompetensförsörjning.

UTVÄRDERING

Företagen i de upparbetade projekt- och referensgrupperna kommer kontinuerligt att arbeta för att kompetensbeskrivningar och frågeunderlag är aktuella och relevanta. För detta finns redan framarbetade kvalitetssäkringsmodeller med referensgrupper och testcenter. Projektet kommer ta fram riktlinjer för kvalitetssäkring i enlighet med den befintliga kvalitetssäkringsmodellen för Industriteknik Bas.4.

TILLGÄNGLIGHET

IKEM och IF Metall tar ett gemensamt ansvar för att tillgängliggöra modellen, och de resultat arbetet genererar, gentemot företag och individer som verkar i processinriktad industri. Den gemensamma målsättningen är att validering ska vara ett brett, funktionellt verktyg för Yrkesintroduktionsanställningar, utbildningssystemet (inte minst vuxenutbildningar) och Arbetsförmedlingens insatser, så som snabbspåren.