Kompetensprofiler inom energibranschen

KFS/Sobona och Kommunal har beviljats statsbidrag för att skapa kompetensprofiler inom energibranschen och informera om validering och dess koppling till arbetsplatsförlagt lärande.

Syfte
Projektet ska skapa fyra kompetensprofiler inom energibranschen samt sprida kunskap om validering och kopplingen till det arbetsplatsförlagda lärandet. Kompetensprofilerna kommer tas fram på två nivåer, dels en grundläggande nivå för insteg/yrkesintroduktion, dels på en mer kvalificerad nivå. Arbetet sker med OCN-metoden. Syftet med projektet är att möjliggöra att yrkesintroduktion och kompetensutveckling kan ske mer systematiskt och kvalitetssäkrat i förhållande till verksamhetens behov och sätta det arbetsplatsförlagda lärandet i en kontext.

Mervärde
Med hjälp av definierade kompetensprofiler, på flera nivåer, skapas en samsyn kring verksamhetens och individens kompetensbehov inom energibranschen. Det blir tydligt vad man behöver kunna samt var det finns eventuella kompetensglapp. De definierade yrkesrollerna består av moduler i en bedömningsplan. Med dessa som utgångspunkt kan en strukturerad valideringsprocess genomföras. Det möjliggör kompetensförflyttning, där mer erfarna medarbetare kan utvecklas vidare och skapa utrymme för yrkesintroduktioner. Helt nydefinierade yrkesroller kan skapas, med avgränsade arbetsuppgifter och ansvar utifrån verksamheternas behov. Utbildade handledare/bedömare som fokuserar på läranderesultat får verktyg för att ge objektiv feedback som också gör att de utvecklas i sin ledarroll. En nationellt erkänd och kvalitetssäkrad yrkesroll kan ge en gemensam standard för kvalitetskrav i upphandlingar. Detta ökar incitamentet att investera ytterligare i lärandet på arbetsplatsen

Utvärdering
KFS/Sobona arbetar strukturerat med kvalitetssäkring genom att kontinuerligt utvärdera de insatser som görs. Efter varje genomförd utbildningsinsats får deltagare på plats genomföra en utvärdering. Vi följer kontinuerligt utvecklingen kring yrkesintroduktionsanställningar hos medlemsföretagen. Fokus ligger på de senaste två åren. I detta specifika projekt kommer även leverantören av utvecklingen av profiler, Nordiskt Valideringsforum, ansvara för att utvärdera ingående delar i profilframtagning och lämna en utvärderingsrapport efter genomfört projekt.

Tillgänglighet
KFS/Sobona kommer sprida insatserna via webbplats och sociala medier. Information kommer även ske via befintliga nätverk med övriga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt genom representation i YA-delegation och andra forum.