Livsmedelsföretagen och Livs beviljas statsbidrag för 2018

Valideringsmodell för processoperatörer – Livsmedelsbranschen har ett stort behov av att utveckla välfungerande valideringsmodeller för att skapa bättre förutsättningar för yrkesintroduktionsanställningar liksom för kompetensutveckling samt omställning för befintlig personal.

Under 2017 byggdes baskompetensen för yrkesrollen processoperatör ut för att fungera i processindustrins delbranscher. Målet med projektet är att vidareutveckla den nuvarande valideringsmodellen genom att identifiera processoperatörskompetenser både inom livsmedelsindustrins branscher, så som mejerier och bagerier. Men också inom branscher i andra delar av processindustrin, så som papper- och massaindustrin. Att modellen fungerar för en stor bredd av branscher inom svensk processindustri främjar mobiliteten mellan branscherna. Därför behöver ytterligare moduler med kompetensmatriser och nya kompetensbeskrivningar utvecklas och nya frågor för valideringsverktyget tas fram.
Projektet avser också att utveckla användarvänligheten i IT-verktyget så att valideringsmodellen verkligen kommer till användning och att samtliga intressenter och målgrupper kan tillgodogöra sig materialet.