Översyn av YA

Arbetsmarknadsdepartementet har utsett Mats Wadman som särskild utredare med uppdrag att se över upplägget av yrkesintroduktionsanställningar.
Uppdraget består av två delar:

  • Kollektivavtal om yrkesintroduktion
    Utredaren ska lämna förslag om hur arbetsgivare som inte har kollektivavtal om yrkesintroduktion eller hängavtal kan omfattas av det ekonomiska stödet för YA. Översynen görs i enlighet med den så kallade Flyktingöverenskommelsen från oktober 2015.
  • Förbättra administrationen och kännedomen
    Utredaren ska bland annat se hur ansökningsprocessen och administrationen av det ekonomiska stödet kan effektiviseras och hur arbetesgivare kan få ökad kännedom om anställningsformen.

Läs om uppdraget här.
Läs uppdraget i sin helhet här.

Uppdraget är nu slutfört och 68 remissinstanser har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på Översynen över stödet för yrkesintroduktionsanställningar.

Läs YA-delegationens remissvar här.

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna.