Statsbidrag 2014-2018

Statsbidraget kunde sökas av arbetsmarknadens parter och organisationer som är gemensamma för arbetsmarknadens parter, så som yrkes- och utbildningsnämnder. Skolverket hanterade bidraget.

Statsbidraget kunde användas till att utveckla:

  • kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken
  • system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen
  • branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifiering av handledarutbildningar som motsvarar branschens kriterier, eller
  • regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.
  • andra insatser med syfte att bygga upp av en stödstruktur för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser