Valideringsmodell för processoperatörer inom livsmedelsindustrin

Li Service AB och Livs har beviljats statsbidrag för år 2018 för att komplettera valideringsmodellen för processoperatörer inom livsmedelsindustrin.        

Syfte

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för yrkesintroduktionsanställning, kompetensutveckling av redan anställda, omställning av personal samt effektivare tillvaratagande av nyanländ kompetens. Utvecklingen av valideringsmodellen Processteknik har tydliggjort utbildningsprofiler för processoperatörer på olika nivåer och inriktningar. Modellen ska i sin helhet kunna kopplas till SeQF.

Det är viktigt att modellen fungerar för en stor bredd av branscher inom svensk processindustri då det främjar mobiliteten mellan branscher. Därför behöver ytterligare moduler utvecklas med kompetensmatriser som innehåller nya kompetensbeskrivningar. Tilläggsmodulerna behöver utvecklas, bearbetas och pilottestas.

Användarvänligheten i IT-verktyget ska ökas genom utveckling av pedagogiken, funktionshinderanpassning, gränssnitt och bildmaterial. Detta är avgörande för att säkra att valideringsmodellen kommer till användning och att samtliga intressenter och målgrupper kan tillgängliggöra sig materialet.

Mervärde

Under 2017 byggdes baskompetensen för yrkesrollen processoperatör ut för att fungera i processindustrins delbranscher. Detta var en förutsättning för att kunna validera processoperatörer på olika nivåer och olika inriktningar inom processinriktad industri. Nu är det dags att identifiera processoperatörskompetenser inom livsmedelsindustrins branscher, så som mejerier och bagerier, och branscher i andra delar av processindustrin, så som papper- och massaindustrin.

Utvärdering

Projektet ska ta fram riktlinjer för kvalitetssäkring som kommer utgöra en grund för fortsatt utvärdering i enlighet med den kvalitetssäkringsmodell som tidigare utvecklats för Industriteknik Bas.

Tillgänglighet

Arbetsgivare och fackliga parter tar gemensamt ansvar för att tillgängliggöra resultaten inom processinriktad industri. Målsättningen är också att valideringen ska kunna vara ett verktyg för Arbetsförmedlingen, Snabbspår och utbildningssystemet, inte minst vuxenutbildningen