Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) beviljas statsbidrag för 2018

System för certifiering av kompetens – Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN)

Skogsbruket är en konkurrensutsatt bransch och produktivitetskraven på en anställd förare är höga. En elev som kommer från naturbruksgymnasium med skoglig inriktning eller via andra utbildningsvägar måste därför vara relativt högproducerande för att vara anställningsbar. För att lättare kunna bedöma vilken nivå individen nått i sin utveckling har branschen nu tagit fram en modell för att mäta dennes faktiska kompetens, där examinatorer nyttjar simulatorer och webbaserade prov som hjälpmedel. Modellen bygger på tydligt framtagna krav på befattningens kompetens, som kopplas till arbetsprocesser och moment. Kraven är dokumenterade i en för befattningen specifik befattningsbeskrivning och kompetensmatris.

Med modellen som grund ska skogsbranschen nu ta nästa utvecklingssteg och skapa ett nationellt system för certifiering av kompetens. Systemet ska mäta individens faktiska kompetens med hjälp av utvecklad metod för flera befattningar. Det ska även utvecklas former för att bistå skogsentreprenörer och större skogliga arbetsgivare med att upprätta kompetensutvecklingsplaner och följa upp individens lärande.
Slutligen ska pilottester av utvecklade systemdelar genomföras med en mindre grupp företag där medarbetare anställda på yrkesintroduktionsavtal ingår.