Skolverket: Extra stöd på arbetsplatsen

Skolverket har utvecklat en handledarutbildning för att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever. Se hela handledarutbildningen här.

YA-delegationen har fått ta del av material som riktas till handledare som tar emot elever som behöver extra stöd vid APL. Filmerna är användbara även om det inte är en elev som tas emot på arbetsplatsen.

Se filmer om hur du som handledare ger extra stöd och vad du kan tänka på vid olika diagnoser.

Ge extra stöd som handledare

Handleda en elev som behöver extra stöd på arbetsplatsen

Att ha en funktionsnedsättning

Skolans ansvar

Bemötande på arbetsplatsen

Strategier för handledare

Verktyg för handledare

Bra att tänka på vid olika diagnoser

Om ADHD

På arbetsplatsen: ADHD

Om autismspektrumtillstånd

På arbetsplatsen: Autismspektrumtillstånd

Om läs- och skrivsvårigheter

Om dyslexi

På arbetsplatsen: Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Om psykisk ohälsa

På arbetsplatsen: Psykisk ohälsa

Om utvecklingsstörning

På arbetsplatsen: Utvecklingsstörning