Uppdatering och kvalitetssäkring av byggnadsindustrins valideringsmodell

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) har beviljats statsbidrag för 2018 för att uppdatera och kvalitetssäkra byggnadsindustrins valideringsmodell.                     

Syfte

Ett viktigt verktyg för att höja kvaliteten på de anställningar som görs inom Yrkesintroduktionsavtalet är en fungerande valideringsmodell. Med hjälp av en kvalitetssäkrad branschvalideringsmodell går det att säkerställa var den anställde befinner sig kompetensmässigt i de olika faserna kopplade till ett Yrkesintroduktionsavtal (före, under, efter). Genom att säkerställa den anställdes kompetens inom det aktuella yrket kan företaget rikta sina utbildningsinsatser mot rätt kunskapsområden för yrket. Utbildningsinsatsen blir både bättre anpassad och mer aktuell utifrån den anställdes förutsättningar och behov. Företaget får en fullständigare bild av den anställdes kompetensnivå och utvecklingspotential.

Mervärde

Med hjälp av en kvalitetssäkrad branschvalideringsmodell kan företagen lättare finna rätt personer för anställning och dessa kan ges möjlighet till mer individanpassad utbildning och fortbildning. Det underlättar för företagen att anställa fler genom Yrkesintroduktionsavtalet och på längre sikt leder det till att fler ges anställning i branschen via denna anställningsform.

Utvärdering

När den nya branschvalideringsmodellen är på plats kan BYN erbjuda företagen att genomföra valideringar både inför, under och efter en Yrkesintroduktionsanställning. Därefter kan BYN följa upp resultaten tillsammans med företagen. Under projektets gång kommer ett antal branschföretag att delta i referensgrupper kring modellens innehåll och uppbyggnad. Deras åsikter och utvärderingar under arbetets gång kommer att föras tillbaka till projektet kring valideringsmodellen. Valideringsmodellen kommer vidare att ha en egen kvalitetssäkringsmodell i enlighet med det som finns beskrivet i Myndigheten för Yrkeshögskolans dokument ”Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens”.

Tillgänglighet

Den branschvalideringsmodell som BYN tar fram kommer att vara den modell som samtliga godkända valideringsleverantörer för byggbranschen kommer att använda sig av. Att vara godkänd valideringsleverantör av BYN är ett krav för att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar av valideringsutförare. Det innebär att den branschvalideringsmodell som tas fram av BYN blir den nationella valideringsmodellen för branschens yrkesroller.