Validering av utomnordiska elektriker

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras validering av utomnordiska elektriker.

Validering av utomnordiska elektriker

ECY står för Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. ECY är ett samarbete mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet SEF. Ett ECY-certifikat krävs för att bli godkänd som elektriker i Sverige. Tillvägagångssättet för att uppnå certifikatet ser olika ut beroende på om personen är utbildad i Norden, EU eller utanför EU. Valideringen utförs på svenska men kan även genomföras med hjälp av tolk.

Genomförande

Valideringen består av teoretiska och praktiska test:

  • Fördjupad kartläggning (teori) syftar till att kartlägga individens kompetens jämfört med branschens krav för anställningsbarhet.
  • Fördjupad kartläggning (praktiskt test) genomförs på valideringscentra av sakkunniga inom branschen. Den praktiska delen genomförs under max fem dagar.

Man kan också göra en generell kartläggning genom att en vägledare/handledare gör en första kunskaps- och kompetenskartläggning av individen. Man använder sig av ECY grundläggande självskattning och ECY självskattning elteknik. Formulären kan fyllas i självständigt eller i dialog med handledare och tar 1 – 2 timmar att genomföra. Resultatet utgör underlag för beslut om fördjupad karläggning ska göras.

Dokumentation

Valideringen kan resultera i:

  • Intyg för kompetensbedömning Elektriker.
    Om målen är uppnådda står det i intyget att personen är anställningsbar.
    Om målen inte är uppnådda, listas de kurser som personen måste komplettera med för att bli anställningsbar.
  • ECY-certifikat utfärdas endast till de elektriker som är anställda i företag som är anslutna till Installationsavtalet EIO/SEF. Kvalificeringstiden är tre månaders anställning som elektriker.

Läs mer här