Validering inom industriellt byggande

Trä- och Möbelföretagen och GS Facket har beviljats statsbidrag för 2018 för att ta fram kompetensprofiler för industriellt byggande.     

Syfte

Syftet är att ta fram kompetenskrav för yrkesarbetare inom det industriella byggandet. Detta omfattar såväl småhusindustri, flerbostadshus samt lokaler. Kompetenskraven utvecklas i takt med att industrin utvecklas både vad avser teknik och volym. Då det idag i huvudsak saknas yrkesutbildningar som syftar till arbete inom denna industri utgör lärande i arbete en viktig källa för kompetensförsörjning. Därför behöver kompetenserna som krävs för arbete inom industriellt husbyggande beskrivas. Valideringsverktyg som kan säkerställa kompetens samt behov av kompetensutveckling behöver tas fram. Även inom arbetet med ”snabbspår” har behovet av att tydliggöra kompetenskrav och kunna validera kompetens blivit tydligt. Då parterna har tecknat avtal om att kunna använda YA även för dessa grupper finns ett behov av verktyg för att strukturera det arbetsplatsförlagda lärandet.

Mervärde

Genom att synliggöra kärnkompetensen inom det industriella byggandet ökar möjligheterna till ett strukturerat arbetsplatsförlagt lärande. Det kommer att underlätta framtagandet av utvecklingsplaner och förväntade mål med det arbetsplatsförlagda lärandet. Processen med att ta fram kärnkompetenser kommer också att öka insikten kring kompetenskraven och skapa en diskussion kring dessa bland såväl företag som fackligt aktiva. Tydligare kompetenskrav kommer att öka tranparansen kring arbete inom industriellt träbyggande. Sektorn har vuxit kraftigt och förväntas växa ytterligare. Tillväxten innebär att en betydande andel av de som anställts har fått lära sig yrket på arbetsplatsen. Samtidigt har YA eller andra former av mer strukturerat lärande använts i ganska liten skala. Sannolikt är detta till viss del beroende på otydliga kompetenskrav och att mycket av den produktiva kompetensen är ”dold”. Genom att synliggöra den kompetensen kan det arbetsplatsförlagda lärandet stärkas.

Utvärdering

Varje steg (yrkesroller, kompetensmatriser, valideringar) kommer att kvalitetssäkras genom en interaktiv process av de företag som medverkar i projektet. Projektet kommer förhålla sig till de kompetenser som beskrivits inom Industriteknik Bas, Automation Bas, Underhåll Bas samt de trätekniska valideringarna som tidigare tagits fram.

Tillgänglighet

Information om materialet kommer att spridas av TMF och GS till respektive organisations medlemmar. De kommer att tillgängliggöra materialet för utbildningsaktörer, dels i syfte att utveckla såväl skolförlagt som arbetsplatsförlagt lärande, dels för att attrahera dem att använda valideringsmodellerna.