Validering inom industrin

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras Svensk Industrivalidering.

VALIDERING INOM INDUSTRIN

Industrins parter och fristående branschorganisationer har tillsammans utvecklat Svensk industrivalidering, som är ett skyddat varumärke för ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering och certifiering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.

Branschgemensamt
I baskonceptet identifieras och beskrivs kompetens som är grundläggande, kritisk och kvalificerande för industrins medarbetare. Baskonceptet validerar kompetens som är gemensam för dagens industriarbete oavsett bransch.

Branschspecifikt
I branschspecifik validering identifieras och beskrivs kompetens som är specifik för de olika branschernas yrkesroller och arbetsinnehåll. De olika valideringsmodeller som finns ägs, förvaltas och utvecklas av respektive huvudman.

Industriteknik BAS, Automation BAS och Underhåll BAS

Industriteknik BAS omfattar grundläggande kompetens för arbete inom industrin oavsett arbetsuppgifter och bransch. Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer.

Automation BAS omfattar grundläggande kompetens för maskin- och processoperatörer som hanterar automatiska system och applikationer i sitt dagliga arbete. Automation BAS består av         15 kompetensområden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

Underhåll BAS omfattar grundläggande kompetens för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av produktionsutrustning. Underhåll BAS består av 16 kompetensområden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

Genomförande

Valideringen består av ett webbaserat test där kunskap och förståelse prövas inom tio ämnesområden. Testet är utformat kring hundratals frågor som slumpas fram för att skapa säkerhet och stabilitet i systemet. Valideringen tar cirka en halvdag att genomföra. Testet är översatt till engelska, farsi och arabiska

Dokumentation

Valideringen resulterar i ett Kompetensbevis eller i ett Valideringsintyg med kompletteringsutlåtande:

  • Kompetensbevis är den dokumentation som ges när samtliga krav är uppfyllda inom alla ingående kompetensområden.
  • Valideringsintyg visar de områden som uppfyller ställda krav. Intyget kompletteras med en utvecklingsplan som beskriver vad som behöver kompletteras för full måluppfyllelse.

När man visar att man når de krav som ställs i varje kompetensområde får man kompetensbevis Industriteknik bas. Kompetensbeviset är värdefullt för individen som ska söka nytt jobb och för arbetsgivare som ska anställa.

Testcenter

Det finns ett landsomfattande nätverk av över 70 branschgodkända enheter (testcenter) med utbildade och behöriga testledare dit man vänder sig för en validering.

Läs mer på: svensk industrivalidering