Validering inom vård och omsorg

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller.
Här presenteras validering inom vård och omsorg.

Validering inom vård och omsorg

Fler och fler arbetsgivare inom vård och omsorg kräver att personalen har en utbildning motsvarande Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå. Personer som har arbetat inom vård och omsorg kan få sina kunskaper validerade och dokumenterade genom den kommunala vuxenutbildningen.

VO-College har tagit fram nationella riktlinjer för validering för alla som är certifierade inom VO-College. Riktlinjerna är processade och framtagna i samråd med regionala college. Tanken med gemensamma riktlinjer är att de som validerar kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet ska bedöma likartat och utifrån kursernas centrala innehåll.

Genomförande

Den som ska valideras ska ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg eller motsvarande kunskaper och kompetens som har inhämtats på annat sätt.

  • Valideringsprocessens olika moment utgår ifrån att kompetensbedömningen ska ske mot fastställda nationella mål och kunskapskrav med samtliga betygsnivåer.
  • Den praktiska delen av valideringen genomförs på en arbetsplats. Om personen som ska valideras har en anställning genomförs valideringen vid en annan arbetsplats. Alternativt kan en valideringshandledare från en annan arbetsplats utföra valideringen. Detta för att säkerställa opartiskhet och rättssäkerhet.
  • De verktyg, exempelvis samtal, som används ska vara anpassade och kombinerade på lämpligt sätt. Detta för att kunna tillämpas på ett sätt som möjliggör att tidigare kunskap och kompetens synliggörs och kan bedömas. Verktygen fångar olika aspekter av praktisk och/eller teoretisk kunskap och kompetens.
  • Valideringshandledarens dokumentation från den praktiska valideringen utgör även ett underlag till den samlade dokumentationen som medverkar till valideringens resultat.

Dokumentation

Dokumentation sker i form av ett intyg eller betyg.

  • I intyget dokumenteras de uppnådda målen. Om syftet efter valideringen är kompletterande studier, tar dessa vid enligt en upprättad individuell studieplan.
  • Om alla mål i en kurs är uppnådda sätts betyg i kursen. Betygssättning sker i form av prövning utifrån den samlade dokumentationen som skett under processen. Läraren bedömer utifrån kunskapskraven på hela betygsskalan.

Testcenter

Det finns inga särskilda testcenter. Studie- och yrkesvägledare inom den kommunala vuxenutbildningen kan ge information om hur valideringen går till.

Läs mer på kommunernas webbsidor för vuxenutbildningen.