Validering och upplärning av gjuterioperatörer

Teknikföretagen och IF Metall har sökt statsbidrag för år 2017 för att utveckla valideringssystemet inom gjuteribranschen.

Syfte

Det enda sättet att utbilda sig till gjuterioperatör har varit att gå en längre sammanhängande utbildning på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping. Utbildningen kommer nu brytas ned i kortare moduler som kopplas till det nyutvecklade valideringssystemet. Vissa moduler kom­mer kunna läsas på distans. Målet är ett nytt och mer flexibelt system som förmår matcha individers kompetenser gentemot en bransch i snabb teknisk förändring med ökande krav på medarbetarnas mångsidighet/flexibilitet.

Mervärde

Gjuterierna får ett nytt modernt valideringsverktyg för kartläggning och bedömning av generella baskunskaper inom industri- och gjuteriteknik. Varje delmoment i systemet får en direkt koppling till relevant utbildningsmodul, vilket kommer underlätta för gjuterierna att planera utbildningsmomenten i YA-anställningen. Det blir tydligt vad lärandet kommer bestå av, vilket kan göra arbetssökande mer intresserade av anställningsformen.

Den gjuterispecifika valideringen ska integreras i samma system som Industriteknik BAS och Automation BAS och kommer därmed i samverkan med dessa kunna ge en helhets­bild av den anställdes kompetens och utbildningsbehov. Systemet kan även användas för vidare­utbild­ning och certifiering inom specialområden. YA-anställningar kan därmed bli en ingång till fortsatta studier, där nästa steg kan bli Kvalificerad gjuterioperatör eller Gesällbrev.

Utvärdering

Resultaten kommer följas upp genom mätning och/eller utvärdering av bland annat:

– antalet valideringar i det nya systemet
– antalet kursmoduler som beställs och genomförs efter validering vid YA-anställning
– förändring av attityd till kompetensutveckling med stöd av validering

Tillgänglighet

Valideringssystemet kommer att göras tillgängligt både enskilt och tillsammans med de branschövergripande systemen Industriteknik BAS och Automation BAS och kommer därmed också kunna dra nytta av den infrastruktur som finns uppbyggd kring dessa.