Valideringsmodell för branschvalidering av underhållsteknisk baskompetens

Teknikföretagen och IF Metall har tagit fram ett komplett valideringsverktyg för att validera en individs grundläggande underhållskompetens gentemot de krav som industrins ställer. Anledningen är att maskinoperatörer och annan personal har fått ett utökat ansvar för underhåll kopplat till sina ordinarie arbetsuppgifter på grund av mer kvalificerad teknik och förändrade produktionsprocesser med högre krav på produktivitet än tidigare.

Beskrivningarna av erforderlig kompetens är anpassad till nomenklaturen för SeQF, vilket gör det möjligt att mäta, värdera, utbilda och erkänna den kompetens som beskrivs.

Projektet har utvecklat 6 specifika underhållsrelaterade kompetensområden som är sammankopplade med de 10 kompetensområden som Industriteknik BAS utgörs av. Tillsammans bildar dessa 16 kompetensområden kvalifikationen Underhåll BAS. I nuläget bedöms Underhåll BAS-kompetensen att motsvara SeQF-nivå 3–4. Valideringsprocessen för Underhåll BAS följer samma struktur och form som Industriteknik BAS och Automation BAS med flera branschspecifika valideringsmodeller inom industrins system för branschvalidering.