Valideringsmodell för branschvalidering inom den grafiska industrin

Grafiska yrkesnämnden har lett ett projekt som har tagit fram en kompetensmatris för den grafiska industrin. Grafisk industri var en av de första branscherna som mötte digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Men beskrivningarna av kunskapskraven för branschen har inte hängt med i utvecklingen. Med en aktuell bild av vilka kompetenser som efterfrågas och metoder att mäta dessa kompetenser stärks möjligheterna till ett relevant lärande.

Den grafiska industrin saknar till stora delar en fungerande kompetensförsörjning via det offentliga utbildningssystemet. Det gör att arbetsplatsförlagt lärande utgör de viktigaste källorna till lärande. Många arbetsgivare har svårt att definiera ett tydligt lärandeinnehåll och lärandemål och behöver ett stöd för att genomföra ett strukturerat arbetsplatsförlagt lärande. Kompetensmatrisen utgör därför en grund för lärandeplaner och valideringen blir ett bra redskap för att kvalitetssäkra lärandet. Detta leder på sikt till en stärkt kompetensförsörjning och ett bättre arbetsplatsförlagt lärande.

Fem kompetensområden bygger vidare på de befintliga valideringsmodellerna Industriteknik Bas och Automation Bas: Grundläggande grafisk kunskap, produktionsförståelse & system, produktionsprocess, underhåll & service, arbetsmiljö & säkerhet. Inom respektive område har frågor tagits fram och stämts av mot kompetensmatris samt testats på potentiella användare.