Valideringsmodell för branschvalidering inom livsmedelsindustrin

Li Service AB och Livs har vidareutvecklat valideringsverktyget för processoperatörer genom branschspecifika kompetensbeskrivningar och frågor (moduler) som kompletterar den befintliga valideringsmodellen rörande processoperatörsyrkets baskunskaper. För livsmedelsindustrin har en branschspecifik modul utvecklats. Denna modul fokuserar främst på livsmedelssäkerhet, eftersom branschen är hårt reglerad.

Modellen är en påbyggnad på Bas industriteknik med branschövergripande baskompetensmoduler och därtill den yrkesspecifika branschinriktningen för livsmedel. Arbetsgivare vill ha flexibilitet genom att kunna kombinera bred baskompetens, yrkesrollskompetens och branschspecifik kompetens. Detta har varit en utmaning att uppnå, så väl i kommunikation som i förvaltning av modellen (hur den ska kunna köpas, avropas och hanteras av olika aktörer). Det har också varit en utmaning i att få en röd tråd (strategisk kompetensförsörjning) kopplad till utbildningsmoment och samtidigt behålla flexibilitet i modellen. Projektet har kommit fram till att livsmedelsmodulen inte är en regelrätt påbyggnad utan är av så stor vikt för livsmedelsindustrin att den måste kunna kombineras direkt med den grundläggande modulen. Under 2017 har processmodellens parter (Livsmedelsföretagen, IKEM, Livs och IF Metall) fattat avtal om samverkan för att äga valideringsmodellen tillsammans. Genom avtalet säkras strukturen för ägande, ansvar och rättigheter kopplade till Branschvalidering Processindustri