Valideringsmodell för branschvalidering inom processindustrin

IKEM och IF Metall har vidareutvecklat valideringsverktyget för processoperatörer genom branschspecifika kompetensbeskrivningar och frågor (moduler) som kompletterar den befintliga valideringsmodellen rörande processoperatörsyrkets baskunskaper.

Branschmodulerna säkerställer vad de olika delbranscherna har för specifika kompetenskrav. Med en branschöverskridande valideringsmodell kan processoperatörer valideras med en och samma modell över hela landet och vara relevant för hela den processinriktade industrin (life science/läkemedel, livsmedel, plast, kemi, raffinaderi samt papper- och massa). Det här möjliggör för industriföretagen att kunna genomföra utbildning inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Valideringsmodellen Branschvalidering för processindustri kommer även att kunna fungera för redan anställda inom processindustrin. De industrigemensamma basmodellerna (Industriteknik, Automation och Underhåll) har fått en ny webbplats genom att Svensk Industrivalidering bildats. På svenskindustrivalidering.se ska industrins gemensamma och branschspecifika valideringsmodeller finnas samlade.