Valideringsmodell för underhållspersonal inom industrin

Teknikföretagen och IF Metall har sökt statsbidrag för år 2017 för att öka antalet YA-anställningar och koppla ihop anställningsformen med branschens valideringsverktyg.

Syfte

Störningsfri produktion är en nyckelfaktor för konkurrenskraftig produktion vilket underhålls­arbetet ska säkerställa. Ny produktionsteknik ställer nya och högre krav på underhålls­personalens kompetens. Tillsammans med industrins branschorganisationer ska projektet utveckla en bransch­gemensam validering av Underhållsteknisk baskompetens i enlighet med Industriteknik Bas och Automation Bas. Underhåll Bas kommer integreras i denna gemensamma modell, och därmed täcks i stort industrins grundläggande kompetenskrav.

Mervärde

Det kan vara svårt för en arbetsgivare att på ett kvalitetssäkrat sätt planera för och följa upp arbetsplatslärande, vilket utgör ett hinder för att öka antalet YA-anställningar. Valideringsresultat kan utgöra underlag för individanpassade flexibla handlednings- och utbildningsplaner i enlighet med företagens kompetensbehov och kan därmed:

  • Öka intresset hos mindre och medelstora företag att anställa ungdomar inom YA.
  • Motivera fler ungdomar genom att tydliggöra arbetets innehåll och kompetenskrav.
  • Synliggöra för industrin att det finns en direkt koppling mellan YA-anställningens intyg och fortsatt karriär i enlighet med befintliga yrkesspecifika kvalifikationskrav.
  • Ge företagen insikt i möjligheten att utveckla sin egen kompetens och förmåga att metodiskt bedriva kompetensutveckling med validering som verktyg för planering, genomförande och avstämning av lärande gentemot framtagen kompetensstandard.

Utvärdering

Uppföljning sker tillsammans med branschorganisationerna av bland annat:

  • Antalet valideringar som genomförs i samband med YA-anställningar.
  • Antalet YA-anställningar i mindre och medelstora företag där validering använts.
  • Förändring av attityder till kompetensutveckling med stöd av validering.

Tillgänglighet

Alla BAS-modeller är tillgängliga genom certifierade testcenter. Det finns en befintlig infrastruktur uppbyggd genom Teknikcollege, industriföretag samt utbildnings- och omställningsföretag.