Valideringsmodellen Processteknik

IKEM och IF Metall har sökt statsbidrag för år 2017 för att vidareutveckla valideringsverktyget Processteknik.

Syfte

Fullt utbyggd ska valderingsmodellen Processteknik kunna validera processoperatörer på olika nivåer och inriktningar. Modellen ska kunna kopplas till SeQF vilket medför kvalitets­säkrade kvalifikationsnivåer. Processteknik är en gemensam modell för processindustrin som har tagits fram utifrån den industrigemensamma modellen Industriteknik Bas. Det finns behov av att även kunna validera processoperatörer på olika nivåer. Tilläggsmoduler för kemi, läkemedel/life science och plast behöver därför utvecklas. Då det inte är kostnadsmässigt genomförbart att skapa fysiska miljöer för praktisk validering, behöver möjligheterna att skapa en Virtuell Reality-miljö för validering av praktisk kompetens undersökas.

Mervärde

Genom att vidareutveckla valideringsverktyget Processteknik med yrkesspecifika kompetensbeskrivningar säkerställs vilka baskunskaper som behövs för att arbeta inom processindustrin.  Med en branschöverskridande valideringsmodell kommer processoperatörer på olika nivåer kunna valideras med samma modell över hela landet och för hela den processinriktade industrin. Det gör det även möjligt att genomföra utbildning inom ramen för Yrkesintroduktions­anställningar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Kunskapen och förståelsen hos företagen för hur valideringsmodellerna kan utnyttjas för en strategisk kompetensförsörjning kommer öka.

Utvärdering

IKEM och IF Metall kommer löpande följa utvecklingen. Det finns framarbetade kvalitets­säkringsmodeller med referensgrupper och testcenter. Riktlinjer för kvalitetssäkring kommer att tas fram enligt den kvalitetssäkringsmodell som är utvecklad för Industriteknik Bas.

Tillgänglighet

IKEM och IF Metall tar ett gemensamt ansvar för att tillgängliggöra modellen, och de resultat arbetet genererar, gentemot företag och individer som verkar i processinriktad industri. Den gemensamma målsättningen är att validering ska vara ett brett, funktionellt verktyg för YA-anställningar, utbildningssystemet och Arbetsförmedlingens insatser.