Valideringsverktyg för svetsande företag

Industriarbetsgivarna och IF Metall har beviljats statsbidrag för 2018 för att utveckla ett valideringsverktyg avsett för svetsande företag.     

Syfte

Det finns en mängd olika utbildningar som leder till titeln svetsare men kvalitetsnivåerna skiljer sig avsevärt. Branschen behöver kvalitetssäkra utbildningar och tydliggöra vad som krävs för att uppnå en viss kunskapsnivå – kompetensprofil. Dagens valideringssystem används i begränsad omfattning. Det är svårnavigerat och i behov av modernisering både i form av innehåll och format. Målet är ett nytt och flexibelt system som förmår matcha individers kompetenser gentemot en bransch i snabb teknisk förändring med ökande krav på medarbetarnas mångsidighet och flexibilitet. Projektet ska utveckla ett tydligt modulbaserat system där lärandet kontrolleras efter varje modul.

Mervärde

Med stöd av valideringsverktyget samt certifierade aktörer med kunskaper om systemet och handledarutbildningar kommer svetsande företag att uppleva det mycket enklare att planera, genomföra och följa upp individens arbetsplatsförlagda lärande. Genom att varje delmoment i valideringssystemet får en direkt koppling till relevant utbildningsmodul kommer de svetsande företagen som satsar på yrkesintroduktion uppleva det enkelt att planera utbildningsmomenten i yrkesintroduktionsanställningen, samtidigt som individen som söker anställning får en tydlig bild av vad lärandedelen ska bestå av, vilket bedöms öka motivationen att söka denna anställningsform.

Utvärdering

Resultaten kommer följas upp genom mätning och/eller utvärdering av antalet valideringar, antal certifierade aktörer, antalet utbildade handledare, antalet kursmoduler som genomförs efter validering, förändring av attityd till YA-anställning och till kompetensutveckling med stöd av validering.

Tillgänglighet

Svetskommissionen har en samordnande roll för branschens olika nätverk vilka blir effektiva kanaler för informationsspridning om systemets möjligheter. Valideringssystemet kommer att göras tillgängligt både enskilt och tillsammans med de branschövergripande systemen Industriteknik BAS, Automation BAS och Underhåll BAS och kommer därmed också kunna dra nytta av den infrastruktur som finns uppbyggd kring dessa. För att ytterligare öka tillgängligheten för individerna kommer en stor del av kursmodulerna kunna erbjudas via en webbaserad lärplattform.