Yrkesroller och validering inom grafisk industri

Grafiska yrkesnämnden har sökt statsbidrag för 2017 för att ta fram kompetensbeskrivningar och utveckla valideringsmetoder. Detta för att kvalitetssäkra förkunskap och resultat av lärande hos yrkesintroduktionsanställda.

Syfte

Grafisk industri har under lång tid utsatts för en kraftig omvandling på grund av tekniska förändringar och ändrade konkurrensförhållanden. Det saknas en helhetsbild över vad dagens och framtidens arbetsmarknad ställer för krav. Det finns ett stort behov av moderna kompetensbeskrivningar som uttrycker resultat av lärande och kvalitetssäkrad validering av önskvärda kunskaper. Det skulle i sin tur underlätta arbetsgivarnas möjligheter att ge de som anställs på yrkesintroduktionsanställningar en kompetens som stärker både den nyanställde och företaget.

Mervärde

Med tydliga kompetenskrav och möjlighet att validera kompetens kan förkunskaper och resultat av lärande kvalitetssäkras. Kommunikationen med utbildare underlättas genom att kompetenskriterierna förtydligas. Rekryteringsbasen för grafiska företag breddas genom att förkunskapskrav och förväntat läranderesultat under YA-perioden eller lärlingstid förtydligas. Utöver de direkta effekterna inom arbetsplatsförlagt lärande underlättas kompetensutveckling av redan anställda, omställning och möjligheten att rekrytera exempelvis nyanlända.

Utvärdering

Varje steg (yrkesroller, kompetensmatriser, valideringar) kommer att kvalitetssäkras av de företag som medverkar genom att de deltar i processen och i provvalideringar. Modellen kommer även att granskas av processtödjare med erfarenhet från bland annat arbetet med Industriteknik Bas. Även erfarna fackliga representanter kommer att delta i arbetet.

Tillgänglighet

Kompetensmatriser kommer att publiceras på Grafiska Företagens och GS-fackets webbsidor. Validering kommer att göras tillgängligt via Testcenter. Dessa kommer kunna etableras på befintliga utbildningar, hos fristående aktörer kopplade till den grafiska industrin och i förekommande fall hos aktörer kopplade till närliggande branscher. Genom en i huvudsak webbaserad validering kan Testcenter täcka större områden.