Yrkesroller och validering inom skogsbruk

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) har sökt statsbidrag för 2017 för att ta fram kompetenskriterier samt möjliggöra kostnadseffektiv validering inom branschen.

Syfte

Syftet är att fastställa yrkesroller och de utvecklingsfaser som leder fram till den önskade kompetensnivån. Projektet kommer resultera i kompetensmatriser för de yrkesroller som fastställs.  Valideringen kommer genomföras genom ett simuleringsprogram för skogsmaskinskörning. Med hjälp av simuleringsprogramet kommer det bli möjligt att fastställa kunskapsnivån, på personer utan formella betyg, när det gäller körande av skogsmaskiner. Genom att känna till kompetensnivå blir det lättare för arbetsgivare att planera lämpliga och relevanta arbetsuppgifter för eleverna/praktikanterna/nyanställda. Målet är att öka individernas anställningsbarhet genom att utnyttja teknikens möjligheter.

Mervärde

Det blir möjligt att synliggöra och erkänna individens kompetensnivå när branschen har tagit fram kompetenskriterier och gjort det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt testa och utvärdera kunskaperna och förmågorna. Kompetenskriterierna kan användas för att planera arbetsplatslärandet för varje enskild individ. Med möjlighet till validering kan lärandet kvalitetssäkras och rekryteringen breddas. Tydliga kriterier på förkunskapskrav och förväntat lärande kommer underlätta kommunikationen med utbildare. Utbildningar kan därmed bli mer jämförbara. Valideringsmodeller kommer hjälpa branschen att lyckas bättre i sin kompetensförsörjning.

Utvärdering

Alla steg i processen kommer kvalitetsäkras av de skogsföretag som har behov av rekrytering av framtida arbetskraft. De kommer att delta och vara med i provvalideringar. Modellen kommer även att granskas av processtödjare från skogliga forskningsinstitut samt representanter från några av landets Naturbruksskolor. Det kommer även granskas av parternas representanter i SYN (Skogsbrukets yrkesnämnd).

Tillgänglighet

Kompetensmatriser kommer att publiceras på SLA:s och GS-fackets webbplats. De kommer även att kommuniceras mot landets Naturbruksgymnasier med skoglig inriktning samt Arbetsförmedlingen. Validering ska göras tillgängligt via olika utbildningsanordnare eller på annat sätt.