Startsida

Yrkesintroduktionsanställning som möjlighet är avskaffad.

Den var avsedd att skapa reguljära arbetstillfällen och innebar att du kunde få lära dig ett yrke på en arbetsplats samtidigt som du arbetade och fick lön.

Yrkesintroduktionsanställningen infördes år 2014 i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter och har nu avvecklats. En handledare ansvarade för yrkesintroduktionen och minst 15% av arbetstiden skulle bestå av utbildning och handledning. Ett utmärkt sätt att lära sig ett nytt yrke och kanske få fotfäste på arbetsmarknaden. Dessutom fick arbetsgivaren ett bidrag till lönen. En yrkesintroduktionsanställning kunde vara antingen en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning under som mest 12 månader, och minst 6 månader.

person using MacBook Pro

Vem anställdes?

Yrkesintroduktionsanställning installerades främst för ungdomar under 25 år som varit arbetslösa en längre tid eller för nyanlända. Kravet var att vara inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och uppfylla följande villkor:

  • 15-24 år och sakna yrkeserfarenhet.
  • 15-24 år och arbetslös samt inskriven som arbetssökande i minst 90 dagar inom en fyramånadersperiod.
  • Ha fyllt 25 år och varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
  • Nyanländ och deltagande i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan.
  • Nyanländ som under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till EU/ESS-medborgare.

Så här fungerar yrkesintroduktionsanställning

Den som uppfyllde kraven kunde själv hitta en arbetsgivare som hade intresse av yrkesintroduktionsanställningen, eller så kunde man hitta arbetsgivaren via Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren behövde ha ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal, eller ett hängavtal till ett sådant, som gällde för berörd bransch.

När arbetsgivare blivit identifierad satt den arbetssökande och arbetsgivaren ner och tog fram en handledningsplan tillsammans. Denna sändes sedan in till Arbetsförmedlingen av arbetsgivaren.

Arbetsförmedlingen tittade därefter igenom planen och beslutade om yrkesintroduktionsanställning skulle beviljas. Vid positivt besked var det arbetsgivaren som såg till att anställningen kom igång och att handledningen startade enligt planen. Förhoppningen var naturligtvis att arbetstagaren skulle utbildas och bli så värdefull att en fast anställning erbjöds.

Som arbetstagare under detta avtal erhöll man 75% av den lön som stod i arbetsgivarens kollektivavtal. Detta kunde förstås variera beroende på hur stor del av den arbetade tiden som var handledning eller utbildning.

Varför avvecklades yrkesintroduktionsanställning?

Yrkesintroduktionsanställning avvecklades eftersom den inte ledde till flera reguljära anställningar, fasta jobb, i den omfattning som var målet med denna typ av anställning. Målet att sprida kunskap om yrkesintroduktionsanställning samt att sprida modellen i olika branscher har inte visat sig uppnå den nivå som krävs för att detta ska vara hållbart.

Källa: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/yrkesintroduktionsanstallning